Açık Rıza Metni

İşbu Açık Rıza Metni, Veri Sorumlusu TÜKENMEZ EĞİTİM YAYIN YAPIM PAZ. TİC. LTD ŞTİ tarafından gönderilecek ticari elektronik iletiler hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında (“KVKK”) sizleri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

 

6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirket tarafından ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesi amacıyla, internet sitesinde yer alan formlar vasıtasıyla toplanan ve Kullanıcı’ya ait olan ve 

 • Kimlik Bilgileri (İsim, Soyisim)
 • İletişim bilgileri (Kullanıcı’nın verdiği izne bağlı olarak cep telefonu numarası ve/veya mail adresi) 

Kullanıcın vereceği izin doğrultusunda KVKK’nın 5/1. maddesinde yer alan “açık rıza” hukuka uygunluk nedeni uyarınca işlenecek; ve aynı amaçlar ve hukuka uygunluk sebebi kapsamında TÜKENMEZ EĞİTİM YAYIN YAPIM PAZ. TİC. LTD ŞTİ.’nin iş ortaklarına; servis sağlayıcıları, halefleri ve sosyal medya ile online reklam ağları işletmeleri de dahil olmak üzere tedarikçilerine aktarılacaktır.      

Kullanıcı, her zaman iletişim tercihlerini değiştirebilecek ve hiçbir gerekçe göstermeksizin  kendisine gönderilen ticari elektronik iletilerde belirtilen yöntemlerle ret bildiriminde bulunarak ticari elektronik ileti gönderimini durdurabilecektir.

Kullanıcılar, KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

 

Kullanıcı haklarının kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiye Aydınlatma Metni üzerinden ulaşabilecektir.